Option 1

Option 2

GenCanna_Logo_v2.gif

Option 3

GenCanna_Logo_v1.gif